Top

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS- en LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Elke bestelling veronderstelt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden.

 

2. De betaling der geleverde diensten en goederen geschiedt onmiddellijk bij de levering.

 

3. Alle betalingsverplichtingen in hoofde van de klant dienen uitgevoerd te worden in de woonplaats van de verkoper.

 

4. Bij niet-betaling van de gehele of gedeeltelijke prijs op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder enige in gebreke stelling een interest verschuldigd zijn op de openstaande schuld ten bedrage van 1,5 % per maand, met als minimum de wettelijke interesten vermeerder met 5 % en dit vanaf de eerste vervaldag waarop niet het gehele vervallen bedrag betaald werd. Bovendien worden de onbetaalde bedragen van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd met 15 % met een minimum van € 125,00 per factuur zonder rekening te houden met de vermelde moratoire interesten, gerechtskosten en alle andere incassokosten die hiermede gepaard kunnen gaan. Deze clausule wordt door de klant aanvaardt in toepassing van artikels 1147, 1152 en 1229 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. Daarenboven vallen alle kosten van incassering volledig ten laste van de klant.

 

5. De verkoper behoudt het eigendomsrecht op de verkochte goederen tot de klant alle verbintenissen tegenover de verkoper volledig is nagekomen. Tot dat ogenblik is het de klant verboden de goederen in pand te geven of verder te verkopen, uit te leveren of het op enigerlei wijze te vervreemden. Het risico van de verkochte goederen gaat evenwel over op de koper bij de levering.

 

6. De vermelde leveringsdatum is indicatief en geenszins bindend voor de verkoper. De leveringen geschieden op risico van de koper.

 

7. De verkoopprijzen zijn zonder verbintenis en zolang de voorraad strekt. De verkopen geschieden slechts per volle verpakking, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

8. Klachten dienen steeds dezelfde dag gemeld en schriftelijk bevestigd te worden binnen de 07 dagen.

 

10. De koper geeft speciaal aan de verkoper het mandaat om de bekendmaking van zijn juiste adres te bekomen bij het bevolkingsregister. (Cfr. art. 1 § 2 van het K.B. 16 juli 1992 houdende het recht van toegang tot de bevolkingsregisters).

 

11. Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van de zetel van de verkoper bevoegd.

v

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos qui blanditiis praesentium voluptatum.

Reset Password

Geverifieerd door MonsterInsights